Politikker

1. Politik for fødevaresikkerhed

Sepro Repair sikrer høj kvalitet og fødevaresikkerhed gennem overvågning, kontrol og god produktionspraksis i alle led fra vores udviklingsafdeling og produktion til vore mobile reparationsenheder.

Medarbejderne hos Sepro Rapir er medansvarlige for alle vore produkter og aktiviteter og involveres i det daglige arbejde med kvalitet og fødevaresikkerhed.

Hygiejne er et vitalt fokusområde for Sepro Repair. Det gælder i vores udvikling og design af nye produkter, hvor vi sikrer rengøringsvenlighed og baserer os på hygiejniske konstruktionsprincipper. Det gælder i vores produktion, hvor vi kun anvender fødevaredokumenterede materialer og arbejder i henhold til principperne for Good Manufacturing Practice. Og det gælder for vor reparationsafdeling, uanset om reparationerne foregår på vort værksted eller via vore mobile reparationsenheder.

Derudover sikrer vi os, at vi altid er ajour med gældende lovgivning og bedste tekniske viden på vort område, og at vore medarbejderes viden kontinuerligt føres ajour.

Vi er naturligvis forpligtede til at overholde al relevant lovgivning, men ønsker at gøre det bedre, hvor det overhovedet er muligt.

2. Øvrige politikker

Miljøpolitik

Vi vil:

 1. Sikre, at vores daglige produktion foregår styret og med et stadigt fokus på at reducere unødige miljøbelastninger og risici.
 2. Løbende udvikle og forbedre vores produkter og løsninger, så vi undgår unødige miljøbelastninger men samtidig sikrer effektive produkter, der løser kundernes problemer.
 3. Løbende drøfte indkøb og alternative råvarer/løsninger med vores leverandører.
 4. Bistå vore kunder med at finde de mindst miljøbelastende løsninger ift. deres behov.
 5. Allokere de nødvendige interne ressourcer for at sikre, at hele organisationen kender og forstår betydningen af vort miljøarbejde og har de relevante værktøjer, viden og tid til at udføre deres opgaver korrekt.
 6. Bistå vores kunder med at sikre, at alle produkter, der kan repareres, rent faktisk også bliver det. 85% af alle ødelagte bokse kan repareres og kan dermed spare miljøet for store mængder unødvendigt affald og miljøbelastende nyproduktioner.
 7. At undgå produkter, der indeholder CMR-stoffer og stærkt sundhedsskadelige stoffer samt stoffer klassificeret som miljøfarlige.
 8. At anvende genbrugelige eller genbrugsmaterialer, når det er muligt og lovligt i forhold til krav om eksempelvis sporbarhed og hygiejne.
 9. At forsøge at designe produkter således, at de kan skilles ad i materialefraktioner, når de før eller siden skal bortskaffes som affald. Dette gælder især for produkter, der indeholder elektriske eller elektroniske dele eller andre dele, der kan forventes at skulle affaldshåndteres særskilt.
 10. At have overblik over relevant miljølovgivning, sikre ajourføring af den og sikre, at vore produkter og virksomheder altid er i overensstemmelse med denne.

3. CSR-politik

Vores CRS-politik er baseret på principper fra FN’s Menneskerettighedserklæring, ILO’s erklæring om Grundlæggende Arbejderstagerrettigheder, FN’s konvention mod Korruption og er bygget op omkring følgende 4 vigtige områder:

 • Menneskerettigheder Tvangsarbejde Børnearbejde Diskrimination
 • Arbejdstagerrettigheder ,Arbejdsmiljø, Løn og arbejdstid, Arbejdsforhold, Foreningsfrihed
 • Anti-korruption
 • Miljø

Menneskerettigheder

Tvangsarbejde

Tvangsarbejde må ikke anvendes. Medarbejdere må under deres ansættelse have ret til fri bevægelighed.

Medarbejdernes personlige papirer eller løn må ikke tilbageholdes og derved forhindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold.

Børnearbejde

Børnearbejde må ikke anvendes.

Børnearbejde defineres som ansættelse af en person på fuld tid som er yngre end den lokale minimumsalder for fuldtidsbeskæftigelse. Minimumsalderen for ansættelse må ikke være lavere end alderen for opfyldelse af undervisningspligten i det pågældende land, og i alle tilfælde ikke lavere end 15 år (14 år i lande med en undtagelse i overensstemmelse med ILO- reglerne for udviklingslande).

Leverandører skal overholde alle lokale love og regler om beskæftigelse af ungarbejdere om tilladte arbejdstider, arbejde og arbejdsbelastning.

Diskrimination

Diskrimination på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, alder, national eller social oprindelse må ikke forekomme eller støttes.

Arbejdstagerrettigheder

Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler vedrørende sundhed, miljø og arbejdsforhold, skal sikres.

Sundheds- og sikkerhedsprocedurer er udarbejdet og overholdes.

Medarbejderne har adgang til relevant sikkerhedsudstyr og tilstrækkelig træning til at udføre deres opgaver på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.

Løn og arbejdstid

Medarbejderne skal betales en anstændig leveløn og mindst den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning.

Løn skal udbetales i lovligt betalingsmiddel og mindst en gang om måneden.

Det må ikke forlanges, at medarbejdere arbejder mere end 48 timer pr. uge og 12 timers frivilligt overarbejde pr. uge.

Medarbejderne skal som minimum have mindst én ugentlig fridag og har ret til periodisk ferie (minimum 1 gang årligt). Ligeledes er medarbejdere berettiget til syge- og barselsfravær som fastlagt i den lokale lovgivning.

Alle medarbejdere skal have en skriftlig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår.

Arbejdsforhold

Leverandøren er ansvarlig for at der findes tilstrækkelige toilet- og badefaciliteter samt at sovesale, hvor sådanne anvendes, er sikre og rene.

Medarbejderne skal have adgang til drikkevand.

Korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes.

Foreningsfrihed

Medarbejderne må frit associere eller organisere sig med forening af eget valg og er medarbejderne repræsenteret af en lovlig anerkendt organisation respekteres retten til at forhandle kollektivt.

Anti-korruption

Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.

Miljø

Gældende love og regler om miljøbeskyttelse skal som minimum overholdes. Leverandøren skal stræbe efter at:

 • Reducere affald og udledninger til luft, jord og vand
 • Håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde
 • Håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde
 • Bidrage til genbrug af materialer og produkter